แอพพลิเคชั่นเฝ้าไข้ :

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ : 075-211298

โทรสาร : 075-211298-121

อีเมล: admin@bcnt.ac.th

ติดต่อเรา